Kategorie archivů: Aktuality

Podpora NSK

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Chrenovská 22B, 949 01 Nitra
PhDr.Margaréta Kilianová, PhD.
sociálna pracovníčka
t.č. 037/653 1041
www.hospicnitra.sk
facebook: Hospic Nitra
Podporiť finančne nás môžete na číslo účtu Prima banky: IBAN č. SK94
5600 0000 0008 0762 0008
alebo cez Dobromat
https://dobromat.sk/podporim/hospic-dom-pokoja-a-zmieru-u-bernadetky
alebo formou dobrovoľníctva http://hospicnitra.sk/?page_id=1008

Dotácia z NSK

Finančná podpora zdravotnej starostlivosti z NSK
Nitriansky samosprávny kraj sa zväzuje poskytnúť Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
finančné prostriedky na úhradu nákladov na podporu zdravotnej starostlivosti v sume € 47 100,-,
v súlade s uznesením č. 154/2017 z 32. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 10. júla
2017 (V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia NSK č.1/2017).
Ďakujeme!!!

Milí priatelia, aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou o Vaše 2 %.

Prispejte ku skvalitneniu starostlivosti o nevyliečiteľne chorých .
Váš vlaňajší príspevok vo forme 2 % z dane bol tiež použitý na tento účel. Avšak vzhľadom na to, že dary usmernené vybranému prijímateľovi cez daňové úrady sú pre nás anonymné, nevedeli sme Vám adresne poďakovať v roku 2015.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli, pomáhajú a pomôžu. [stiahnuť tlačivo na 2%]
Postup na poukázanie 2% nájdete TU.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% Vám radi pomôžeme.
„Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon,“ (Gal 6,2).

Ďakujeme za podporu Hospicu Nadácii Centra pre filantropiu v rámci zamestnaneckého grantového programu Siemens

Nevyhnutnou potrebou pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Hospici je dostatočné vybavenie oddelenia spotrebným zdravotníckym materiálom, ktorého zabezpečovanie tvorí významnú zložku prevádzkových nákladov.
Pomocou finančného príspevku sme zakúpili spotrebný zdravotnícky materiál, ktorý nám pomohol pri zabezpečení potrebnej starostlivosti o terminálne chorých pacientov.
Naša vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli, pomáhajú …

Zavedenie systému manažerskej kvality

Diecézna charita Nitra
Hospic – dom pokoja   a zmieru u Bernadetky
Chrenovská 22/B, 94901 Nitra

zaviedla a používa systém manažérstva podľa normy
  STN EN ISO 9001:2008/EN ISO 9001:2009
v odbore
Poskytovanie komplexnej paliatívnej starostlivosti formou ústavnej zdravotnej starostlivosti osobe s chronickou nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou v čase keď ochorenie prestalo reagovať na kauzálnu (príčinnú) liečbu. Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu k človeku ako jedinečnej neopakovateľnej bytosti.
 Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.