Kategorie archivů: minulé članky

Dotácia z NSK

Finančná podpora zdravotnej starostlivosti z NSK
Nitriansky samosprávny kraj sa zväzuje poskytnúť Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
finančné prostriedky na úhradu nákladov na podporu zdravotnej starostlivosti v sume € 47 100,-,
v súlade s uznesením č. 154/2017 z 32. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 10. júla
2017 (V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia NSK č.1/2017).
Ďakujeme!!!

Ďakujeme za podporu Hospicu Nadácii Centra pre filantropiu v rámci zamestnaneckého grantového programu Siemens

Nevyhnutnou potrebou pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Hospici je dostatočné vybavenie oddelenia spotrebným zdravotníckym materiálom, ktorého zabezpečovanie tvorí významnú zložku prevádzkových nákladov.
Pomocou finančného príspevku sme zakúpili spotrebný zdravotnícky materiál, ktorý nám pomohol pri zabezpečení potrebnej starostlivosti o terminálne chorých pacientov.
Naša vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli, pomáhajú …

Zavedenie systému manažerskej kvality

Diecézna charita Nitra
Hospic – dom pokoja   a zmieru u Bernadetky
Chrenovská 22/B, 94901 Nitra

zaviedla a používa systém manažérstva podľa normy
  STN EN ISO 9001:2008/EN ISO 9001:2009
v odbore
Poskytovanie komplexnej paliatívnej starostlivosti formou ústavnej zdravotnej starostlivosti osobe s chronickou nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou v čase keď ochorenie prestalo reagovať na kauzálnu (príčinnú) liečbu. Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu k človeku ako jedinečnej neopakovateľnej bytosti.
 Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.