Pozvánka na konferenciu Hospic Nitra

Konferencia pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v
Nitre
Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia, V mene organizačného výboru si Vás dovoľujem pozvať
na Konferenciu pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v
Nitre. Súčasťou programu je sekcia lekárov a sekcia sestier, dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov
a duchovnej služby. Pre úspešný priebeh a organizáciu konferencie si Vás dovoľujem poprosiť o
dodržanie uvedených termínov na prihlásenie k aktívnej alebo pasívnej účasti a odoslanie abstraktov.
Tešíme sa na stretnutie s Vami, za organizačný výbor: MUDr. Leona Šóthová
Podujatie: Konferencia pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u
Bernadetky v Nitre
Miesto a dátum konania: 23. september 2017 Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, Samova 14,
94901 Nitra
Organizátori: Hospic Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre
Témy: lekárska sekcia: paliatívna medicína – kazuistiky, vária
sesterská sekcia: ošetrovateľstvo v paliatívnej medicíne-kazuistiky, vária
Organizačný výbor: MUDr. Leona Šóthová, PhDr. Mária Cibuľová PhD.
Kontaktné adresy: koordinator@hospicnitra.sk, hlavnasestra@hospicnitra.sk
Dôležité termíny – prihláška: aktívna účasť do 10. septembra 2017, odoslanie abstraktu do 14.
septembra 2017
Lekári: prihlášku na aktívnu účasť a abstrakty prednášok zasielajte na kontaktnú e-mailovú adresu:
koordinator@hospicnitra.sk v tvare: názov prednášky autori pracovisko,
sestry: hlavnasestra@hospicnitra.sk
program – Microsoft Word; písmo – Times New Roman 12; riadkovanie – jednoduché; rozsah 1 strana
A5; do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy, obrázky
Prihláška na pasívnu účasť: do 10. septembra 2017
Spôsob registrácie: na horeuvedené kontaktné e-mailové adresy
Pri registrácii uveďte: meno a priezvisko pracovisko registračné číslo LK alebo SKSaPA
Účastnícky poplatok (platba pri registrácii): lekári 10 euro, sestry a ostatní 5 euro (poplatok zahŕňa:
účasť na konferencii, organizačné zabezpečenie konferencie)
Ubytovanie: každý účastník si zabezpečuje a hradí ubytovanie individuálne