Prijatie pacienta

Prijímaní sú nevyliečiteľne chorí pacienti v pokročilom štádiu chronického, aktívne progredujúceho ochorenia, u ktorých sa predpokladá časovo obmedzené prežívanie.

Pacienti sú do hospicu prijímaní na vlastnú žiadosť a na základe odporúčania praktického alebo iného ošetrujúceho lekára.

K prijatiu pacienta je potrebné doručiť vyplnenú žiadosť a vyjadrenie lekára.

>>>> žiadosť na stiahnutie
>>>> vyjadrenie lekára na stiahnutie

Pre prijatie pacienta je rozhodujúci zdravotný stav.

Financovanie poskytovaných služieb

Financovanie poskytovaných služieb v hospici je viaczdrojové – prostredníctvom úhrady zo zdravotných poisťovní, príspevku pacienta, prípadne rodinných príslušníkov 25 €/deň, zabezpečovaním sponzorstva od fyzických a právnických osôb.